п о п ъ л в а


с е


о т


г р а ж д а н и т е
ДО
ДИРЕКТОР НА
ОДПБЗН
ГРАД  ПЛОВДИВ

И С К А Н Е

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ

 

От …………………………………………………………………………….........................................

гр. …………………, ул. “…………………………………………................”, тел.: ...………………

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Моля, да ми бъде издадено “Становище за противопожарната осигуреност на строеж”,
по смисъла на чл. 143 от ЗУТ.

  1. Наименование на обекта .............................................................................................
  2. Адрес на обекта: ул. “……......................………………………………” гр. ……………..
  3. Площ на обекта:
  4. РЗП ……........ м², площ незаета от сградите .…………… м², линейна дължина …………... км
  5. Други данни: …………………………………………….......................................................
  6. Собственик (възложител) на обекта: ……………………………………………………….

Прилагам следните проекти (документи):

№ по ред ЧАСТ фаза проектант папки
/бр./
         
         
         
         
         

 

в

п о ж а р н а т а

Такса:


лв +
РЗП (линейни метри) х лв. общо
      лв.
      лв.
      лв.
      лв.
      лв.

ОБЩО:                 лв.

 

...……… 2007 год.                                                              С УВАЖЕНИЕ:………...............
гр. Пловдив                                                                                             /…………….………/